Privacyverklaring, Algemene voorwaarden & Klachtenregeling

Privacy (AVG) In onze privacy statement kunt u terug lezen hoe wij er voor zorgen dat er op een verantwoorde en veilige manier met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Klik hier voor meer informatie.

Algemene voorwaarden Body Stress Release Den Bosch

 1. Bij de eerste afspraak met uw therapeut komt de behandelingsovereenkomst tot stand.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
  a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt;
  b. De behandeling heeft betrekking heeft op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij geen sessies meer wil afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings- overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan 1 jaar na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 5. Cliënt gaat akkoord met de geldende tarieven zoals vermeld op de website www.bodystressrelease-denbosch.nl. De cliënt rekent contant of per pin na de sessie af, tenzij anders afgesproken.
 6. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie minimaal 24 uur van tevoren te worden afgemeld, anders kunnen de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht worden.
 7. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien.
 8. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 9. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (Verenging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt/patiënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/) De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege www.tcz.nu.
 10. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de therapeut. Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 11. Body Stress Release Den Bosch is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 12. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk Body Stress Release Den Bosch gelezen welke vermeld staat op de website www.bodystressrelease-denbosch.nl en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
 13. Body Stress Release Den Bosch is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Pastoor Hordijkstraat 5c te Rosmalen, noch voor andere schade ontstaan door betreden van het gebouw, de praktijk, de wachtruimte en het gebruikmaken van het toilet.
 14. De natuurgeneeskundige therapeut verplicht zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze is bij Body Stress Release Den Bosch afgesloten bij Balens Ltd. verzekeringen.
 15. De natuurgeneeskundige therapeut heeft een inspanningsverplichting aan cliënt, geen resultaatverplichting.

Klachten zorgverlening BSR-Den Bosch Het kan voorkomen dat jij als cliënt van onze praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Onze voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met ons bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Heeft de klacht betrekking op Vera of Adinda kijk op site van de VBAG https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Heeft het betrekking op Thijs, kijk dan op https://gatgeschillen.nl/.

Thijs valt als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/” Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/